ترخیص کالا و لجستیک
در سراسر روسیه

ترخیص کالا از گمرک

ترخیص کالا از گمرک

کارگزار گمرکی چه کمکی به شما می¬رساند؟ 

هنگامی که شما اظهارنامۀ گمرکی کالاهای وارداتی خود را در ادارۀ گمرک تهیه می¬کنید، این احتمال وجود دارد که شما به دلیل ندانستن قوانین گمرکی با مشکلاتی دچار شوید، از آن جمله است:

از دست دادن زمان به مدت چند هفته برای تنظیم و تهیه اسناد و مدارک مورد نیاز؛

اشتباه در ثبت کد کالاها در فهرست کالاهای مجاز برای واردات و صادرات؛

اشتباه در برآورد عوارض گمرکی


افزون بر این، شرکت شما برای هرگونه اشتباهی که در هنگام تهیه اظهارنامه سر می¬زند، در پیشگاه قانون پاسخگو خواهد بود. 

مسؤولیت اصلی کارگزار گمرکی ارائۀ خدمات گمرکی و نمایندگی از شرکت مشتری در نهادهای گمرکی است.

بهره¬گیری از خدمات شرکت Impex در ترخیص کالا از گمرک برای مشتریان ما چنین برتری¬ها را می¬دهد:  

تهیه و تنظیم درست و قانونی کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز. 

شرکت ما در تهیه و تنظیم اسناد و مدارک گمرکی آخرین تغییرات و اصلاحات قوانین جاری را در نظر می¬گیرد،  که سر زدن هرگونه اشتباه را برطرف می¬کند. 

ترخیص کالا از گمرک در کوتاه¬ترین زمان.

ارتباطات گسترده و اعتبار این شرکت امکان می¬دهند که محموله و کالاهای مشتریان را در کوتاه¬ترین زمان گمرکی و ترخیص کند.  

توجه به کلیه جزئیات گمرکی هنگام گذار محموله و کالاها از مرز.

این شرکت هنگام ارسال محموله و حمل و نقل کالاها میان کشورها، با روش¬های حرفه¬ای، کلیه خدمات را با در نظر گرفتن ویژگی¬های کشورهای فرستنده و دریافت-کننده ارائه می¬دهد.  

شرکت مشتری در تمام مدت زمان حمل-ونقل کالا از وضع اسناد و مدارک و موقعیت کالا و محموله خود مطلع خواهد بود. 

ما همه مراحل را کنترل می¬کنیم و کلیه خدمات لازم را ارائه می¬دهیم.


شرکت Impex کالاها را بر اساس هر گونه رژیم¬ گمرکی ترخیص می¬کند. در زیر رژیم¬های اصلی گمرکی را بررسی می¬کنیم که شرکت¬های تجاری بین¬المللی به کار می-برند: 


واردات:

 ترخیص کالا از گمرک با مهر نمایندۀ مجوزدار؛

ترخیص کالا از گمرک با امضای دیجیتال شما؛

تهیه و هماهنگ¬سازی اسناد و مدارک برای ترخیص کالا از گمرک؛

تهیه اظهارنامۀ الکترونیک؛

طبقه¬بندی کالاها بر اساس فهرست کالاهای تجارت بین¬المللی؛

نمایندگی از شرکت¬های مشتری در مقامات گمرکی؛

دریافت گواهی¬نامه¬ها، اظهارنامه¬های سازگاری کالا و سایر گواهی¬های فنی؛ 

ارائۀ خدمات کارگزاری گمرکی بر اساس قرارداد رسمی؛ 

راهنمایی نمایندگان گمرکی، برآوردهای کارشناختی


صادرات:

تهیه درست و دقیق اظهارنامۀ صادراتی: اظهارنامۀ تهیه¬شده بر اساس معیار و مقررات گمرکی هم برای مقامات گمرک و هم برای واردکنندۀ خارجی دارای اهمیت است؛    

تهیه و دریافت نتایج برگزاری تشخیص کالا به منظور کنترل صادراتی؛

بازرسی انجام مراسم گمرکی؛

انجام عملیات وارداتی و صادراتی؛ 

برآورد هزینه و عوارض صادراتی.


محاسبات درست و دقیق امکان خواهند داد که مراسم و تشریفات گمرکی زودتر انجام یابند و هزینۀ ترخیص کالا را نیز کمتر خواهند کرد. 


شرکت Impex  کار همه نهاد و ساختارهایی را که در روند ترخیص کالای مشتری از گمرک نقش و مسؤولیتی دارند، هماهنگ می¬کند و ترخیص کالا را در کمترین زمان و با بهترین کیفیت ضمانت می¬دهد. 

قیمت مناسب خدمات شرکت ما نتیجۀ همکاری هماهنگ¬شدۀ خدمات مختلف است. ما کار بخش¬های لجستیک و حمل¬ونقل را بهینه¬سازی کردیم و روش ترخیص کالا از گمرک را نیز بهبود بخشیدیم. 


گسترۀ جغرافیایی فعالیت شرکت Impex  


ترخیص کالاها از گمرک در مناطق گمرکی قفقاز شمالی و جنوب روسیه 


شرکت Impex مشغول به ترخیص کالاها از گمرک و حمل و نقل بارهای زودفاسدشونده در بارگنج¬های یخچالی و بارهای خشک در بارگنچ¬ها و به صورت فله-ای در بندرهای دریایی نووراسیسک و مخاچ¬قلعه و همچنین حمل و نقل بارها با خودروهای باربر در مرز زمینی دربند است. قراردادهای مستقیم با بندرهای دریایی و همچنین با شرکت¬های ترابری دریایی و شرکت¬های ارائه¬دهندۀ خدمات در بندرها به این شرکت امکان می¬دهد که طیف گسترده¬ای از خدمات ترابری کالا در بندرها و خارج از آن را به مشتریان خود پیشنهاد کند.


از چندی پیش این شرکت مشغول به حمل و نقل و ترخیص کالاهای زودفاسدشونده از ایران و جمهوری آذربایجان شده است. این شرکت می¬تواند کالاهای زودقاسدشودنده را که از بندرهای امیرآباد، نوشهر و انزلی به بندر دریایی مخاچ¬قلعه و یا به مرز زمینی شهر دربند و ایستگاه راه آهن «کوتوم» در شهر آستراخان می¬رسند، در بارگنج¬های یخچالی بارگیری مجدد کند.

در صورت ضرورت می¬توانیم شرکت¬های ایرانی و آذربایجانی صادرکنندۀ میوه و تره¬بار و سایر کالاها را معرفی کنیم.
در صورت آماده بودن همه اسناد و مدارک مورد نیاز، می¬توانیم در کوتاه¬ترین مدت زمان بازرسی بهداشت گیاهی و قرنطینه کالاها را در بندر مخاچ¬قلعه، انبار موقت در شهر دربند و ایستگاه راه آهن «کوتوم» در آستراخان برگزار کنیم.


این شرکت کالاهای زودفاسدشونده را از گمرک بندر در مدت 24 ساعت از زمان تخلیه از کشتی ترخیص می¬کند. همچنین کالاهای رسیده به انبار موقت شهر دربند و ایستگاه راه آهن «کوتوم» را نیز در مدت 24 ساعت از زمان تحویل گرفتن ترخیص می¬کند.


راه و روش¬های موثر لجستیک و تجربۀ غنی کار در زمینۀ ترابری کالاها با خودرو و در بارگنج¬ها شرایط مساعد را برای کاهش مدت زمان ترخیص کالاها از گمرک فراهم می¬کند که به مشتریان ما امکان می¬دهد ریسک فاسد شدن کالاها و هزینه¬های انبارداری و دیرکرد و بیکاری را کاهش دهد.           © IMPEX GROUP, 2011 - . All rights reserved.