ترخیص کالا و لجستیک
در سراسر روسیه

دریافت گواهی¬نامه¬ها

دریافت گواهی¬نامه¬ها

بگواهی¬نامه سندی است که سازگاری کالا را با مقررات و معیارهای جاری تایید می¬کند. برخی از کالاها باید حتما گواهی¬نامه داشته باشند (فهرست این کالا و فراورده¬ها را دولت روسیه مقرر می¬کند)، ولی برای برخی دیگر از محصولات به طور اختیاری و داوطلبانه از سوی سفارشدهنده گواهی¬نامه صادر می¬شود. اگر کالا و فراورده¬ها شامل فهرست دولتی شده باشند، حتما باید برای آنها گواهی¬نامه صادر شود. 

گواهی بارها هنگام ترخیص کالا از گمرک یکی از مهم-ترین خدمات است. تنها کالاهای گواهی¬شده اجازۀ واردات به روسیه را دارند. از این رو، هنگام ترخیص و آزادسازی کالاها از گمرک، تولید و فروش کالاها در قلمروی روسیه نیاز به گواهی شدن کالاها پیش می¬آید. 

کالاها / خدمات پیشنهادی:

1.تاییدنامۀ نوع / گواهی¬نامۀ سازگاری با معیارهای دولتی روسیه 

2.گواهی¬نامه / اظهارنامۀ سازگاری با مقررات فنی روسیه 

3.گواهی¬نامۀ اتحادیۀ گمرکی اوراسیا  

4.گواهی¬نامۀ آتش¬نشانی

5.گواهی عدم کاهش اوزن¬سپهر

6.سند کالای دست دوم یا کالای استفاده¬شده 

7.سند ارزشیابی کالای دست دوم 

8.پروتکل محتوی الکل در کالا

9.پروتکل پرتوشناختی

10.مجوز کاربرد از سازمان نظارت بوم-شناختی، فناوری¬ و هسته¬ای  

11.نامه¬های توضیحی

12.گواهی ثبت دولتی

13.مجوز واردات دستگاه¬های رادیویی

14.مقررات فنی

در صورت داشتن اسناد و مدارک مورد نیاز می¬توانیم در کوتاه¬ترین زمان (یک – دو روز کاری) کالاهای شرکت مشتری را گواهی کنیم. اطلاعات بیشتر در این مورد را می¬توانید از کارشناسان شرکت ما دریافت کنید. 


© IMPEX GROUP, 2011 - . All rights reserved.